REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMKU LETNISKOWEGO W OBIEKCIE „NADÓWKA”
§1
Umowa dotycząca rezerwacji oraz wynajmu domku letniskowego zostaje zawarta w chwili, w której klient wpłaca zadatek na wskazany numer konta (pozostała część kwoty powinna być przekazana właścicielom w dniu przyjazdu) lub w chwili przekazania całej sumy do rąk właścicieli w trakcie pierwszego dnia zakwaterowania zaraz po przyjeździe (w przypadku gdy wcześniej pobyt nie był zadatkowany).
§2
1. Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta i uzależniony jest od długości pobytu, oraz liczby osób.
2. Koszt pobytu obejmuje: - zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku, - bieliznę pościelową, - media
3. W dniu uiszczania płatności za pobyt w uzasadnionych przypadkach może zostać pobrana zwrotna kaucja w wysokości 200 zł lub 300 zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń.
§3
1. Każdy z domków wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa w domkach rozpoczyna się o godzinie 15:00 dnia pierwszego, a kończy o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.
3. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio w obiekcie przez właścicieli.
4. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domku, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
§4
1. Liczba osób przebywających w domku musi odpowiadać liczbie osób zdeklarowanych podczas najmu. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób niż zadeklarowanej musi być poprzedzone zgodą właściciela. W tym przypadku należy się liczyć z dodatkową opłatą uzgodnioną z właścicielem.
2. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela) właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami zawartymi w niniejszym regulaminie.
3. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Osoby postronne mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 muszą opuścić obiekt.
4. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
5. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie obiektu jego właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu wniesionej opłaty.
6. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem, że nie będą zagrażały osobą mieszkającym w pobliżu, o ile zgłoszone zostało to u właściciela podczas dokonywania rezerwacji. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi wynajmujący. Ponadto, właściciele zwierząt zobowiązani są do bieżącego sprzątania po swoich pupilach ( w dokach oraz na terenie całego obiektu).
§5
1. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu. W przypadku wystąpienia usterek technicznych klient proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielom, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany brakiem dostawy prądu w linii zewnętrznej i brakiem dostępu prądu spowodowany awarią sieci energetycznej.
3. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
§6
1. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
2. We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania ognia otwartego.
§7
1. Każdorazowo opuszczając domek, gość powinien sprawdzić zamkniecie drzwi i okien.
2..Opuszczając domek w dniu wyjazdu należy opróżnić kosze na śmieci, oraz oczyścić grill z pozostałości po jego użytkowaniu.
3. W DNIU ZAKOŃCZENIA POBYTU ZABRONIONE JEST OPUSZCZANIE OBIEKTU BEZ ZDANIA GO WŁAŚCICIELOWI. Wyjątek od tej zasady należy uzgodnić z właścicielem.
4. Klient zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach. Stan techniczny urządzeń oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia nie mogą budzić większych zastrzeżeń (klienta obowiązuje sprzątanie końcowe).
5. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych domku powstałe z ich winy.
§8
1. Goście przebywający na terenie obiektu ubezpieczeni są we własnym zakresie.
2. Cena usług świadczonych przez właściciela obiektu „Nadówka” nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu.
3. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie obiektu „Nadówka”, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu obiektu (parking niestrzeżony). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
4. Do dyspozycji Państwa jest plac zabaw dla dzieci ale przebywanie na nim może odbywać się tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. W związku z tym, że rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
§9
Klienci zobowiązani są do przestrzegania oraz zapoznania się z regulaminem obowiązującym na terenie obiektu „Nadówka”.
Szanowni Państwo, Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnai 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie danych osobowych.
W związku z tym, chcieliśmy Państwa poinformować, że.....
1. Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ewelina Szmyd prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EVNA Ewelina Szmyd ul. Okrzei 41 38-400 Krosno, e-mail ewelinaszmyd@interia.eu, kontakt telefonicznym pod numerem: 730 300 830
§1.Monitoringiem wizyjnym pod adresem Solina 151 B, 38-610 Solina objęty jest
teren zewnętrzny całego obiektu Nadówka.
§2. Monitoring zewnętrzny stosowany jest w celu ochrony mienia, kontroli, zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
2. Kontakt w sprawie ochrony danych: W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z osoba odpowiedzialną za przechowywanie danych pod adresem e-mailowym: ewelinaszmyd@interia.eu lub korespondencyjny na www.nadowka-solina.pl
3. Cel przetwarzania Państwa Danych osobowych: Państwa dane będą przetwarzane w celu: a) zawarcia i realizacji (jeżeli dojdzie do zawarcia umowy) umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupna/najmie/wynajmie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
b) dokonywania rozliczeń finansowych oraz w celu wypełnienia ciążącego
na nas obowiązku podatkowego i rachunkowego,
c)dochodzenie roszczeń, realizacji praw lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami
oraz możliwości skorzystania z naszych uprawnień,
d)prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby rozwijania i monitorowania naszej działalności,
e) archiwizacji – art.6 ust.1 lit.f RODO
4. Podstawa prawna przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Przekazanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ( tj.państwa nie należacego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
6. Okres przechowywania Państwa Danych Osobowych:
a) w przypadku zawarcia umowy będziemy przechowywać Państwa dane przez okres wykonywania umowy/świadczenia usługi, która została z nami zawarta, a także przez okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów ( okres przedawnienia Państwa roszczeń),
b) dane zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,
c) dane osobowe będą przechowywane przez okres na jaki zostałą zawarta zgoda.
7. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem Państwa danych Osobowych:
a) prawo dostępu do treści danych ( zgodnie z art.15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
b) prawo do sprostowania danych ( zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
c) prawo do usunięcia danych ( zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych ( zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
e) prawo do przeniesienia danych ( zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
f) prawo do wniesienia sprzeciwu ( zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) prawo do wniesienia skargi do organu Nadzorczego.
Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw mogą Państwo się zwrócić do nas pisemnie na adres:
38-400 Krosno ul. Okrzei 41.
8. Na działania Administratora danych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Administrator Danych zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Polityce Prywatności. O planowanych zmianach Zasad Polityki Prywatności Administrator danych będzie powiadamiać Klientów na stronie internetowej serwisu z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym.

Your image
Your image
Your image
Your image